25 października 2016. imieniny: Ingi, Darii, Sambora
Archiwum
O lokalach wyborczych

Dziś uruchamiamy specjalną podstronę, poświęconą Wyborom Samorządowym 2010, wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na dzień 21 listopada 2010 roku. Stronę tę uzupełniać będziemy w miarę pojawiania się kolejnych wyborczych faktów.

Na tę chwilę rozpoczynamy gminny informator wyborczy od  przypomnienia mieszkańcom Gminy Smyków, że dwa z pięciu lokali wyborczych przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to Szkoła Podstawowa w Królewcu i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłogach. Pozostałe punkty głosowania mieszczą się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzierzy oraz w budynku prywatnym w Salacie. 

Takie usytuowanie lokali wyborczych wynika z uchwały Rady Gminy Smyków Nr 188/XXV/10 z 28 kwietnia 2010 roku. Pełny tekst uchwały, wraz z jej uzasadnieniem poniżej.

______________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA Nr 188/XXV/10

Rady Gminy Smyków

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie podziału Gminy Smyków na stałe obwody głosowania

 Na podstawie art. 30 ust. 1- 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póżń. zm)

w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Smykowie uchwala,

co następuje:

§ 1.

Ustala się podział Gminy Smyków na stałe obwody głosowania:

Lp.

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Smyków,

 Królewiec (Królewiec Poprzeczny, Piaski Królewieckie,

 Zastawie )   

 Trawniki

Szkoła Podstawowa

w Królewcu

2

Sołectwa: Miedzierza ( Pokoradz, Rozgół )

 Matyniów ( Świnków )

 Wólka Smolana ( Kawęczyn ),

 Cisownik ( Strażnica )

 Adamów

Remiza OSP

w Miedzierzy

3

Sołectwo: Przyłogi

Remiza OSP

w Przyłogach

4

Sołectwa : Kozów,

 Stanowiska

Remiza OSP

w Kozowie

5

Sołectwo: Salata( Muszczarz)

Budynek prywatny

w Salacie

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 20/49 Zarządu Gminy w Smykowie z dnia 1 września 1998r w sprawie utworzenia obwodów głosowania, określenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

§ 3.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podania do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy Smyków oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

_____________________________________________________________________________________________

                                                               Uzasadnienie:

Głosowanie w wyborach do rad gmin przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy, przy czym podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ponadto, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami), wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.

W związku z wystąpieniem przesłanki z art. 92 ust. 1 Ordynacji wyborczej Rada Gminy podjęła już uchwałę w sprawie podziału Gminy Smyków na okręgi wyborcze i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Smyków.

_________________________________________________________________________________________________

oprac. /TEK/

123
« powrót