„Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”

W ramach projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. Jest to nowa forma opieki na dziećmi, dotychczas nie stosowana na terenie województwa świętokrzyskiego (chociaż w innych województwach jest już z sukcesami stosowana – w całym kraju działa ponad 500 dziennych opiekunów). Jest to szczególnie ciekawa oferta dla wszystkich środowisk, w których występuje zbyt mała liczba dzieci w wieku do 3 lat, aby utworzyć na nich żłobek lub klub dziecięcy. Dzienni opiekunowie pozwalają bowiem na opiekę w warunkach lokalnych, w systemie „sąsiedzkim”.
Dzienny opiekun zatrudniony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, będzie zapewniać opiekę nad grupą od 3 do 5 dziećmi, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Opieka ta będzie świadczona w miejscu zamieszkania dziennego opiekuna, w jego domu lub mieszkaniu. Dzienny opiekun będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje do sprawowania opieki, potwierdzone ukończeniem specjalistycznego szkolenia i pomyślnym zdaniem egzaminu – kwestie te będą dokładnie weryfikowane przed zatrudnieniem dziennego opiekuna i powierzeniem mu dzieci. Prowadzony będzie też ciągły nadzór nad działalnością dziennych opiekunów. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zapewni dziennym opiekunom mebelki, sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne potrzebne do sprawowania opieki, oraz sfinansuje ich wynagrodzenie.
Opieka nad dziećmi, świadczona przez dziennych opiekunów jest formą pośrednią pomiędzy nianią (która zajmuje się najczęściej jednym dzieckiem w miejscu jego zamieszkania), a formami grupowymi, jakimi są żłobki czy kluby dziecięce. Małe grupy dzieci i opieka w warunkach domowych sprawiają, że taka forma opieki jest naturalnym etapem przejściowym pomiędzy przebywaniem dziecka w domu z rodzicem, a opieką grupową, jaka jest zapewniana w przedszkolach. Powierzenie dziecka dziennemu opiekunowi będzie pozytywnie wpływać na jego rozwój, wypracowanie umiejętności społecznych i stopniowe przyzwyczajanie dziecka do przebywania poza domem, w otoczeniu innych dzieci. Dla rodziców ważne jest też, że opieka zapewniana przez dziennego opiekuna będzie znacznie tańsza, niż zatrudnienie niani, czy powierzenie dziecka do prywatnego żłobka. Równocześnie taka forma opieki może być niezwykle korzystna dla rozwoju dziecka, a rodzicom pozwala na powrót do aktywności zawodowej.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.dzienny-opiekun.pl, na której, oprócz szczegółowych informacji na temat zasad funkcjonowania dziennych opiekunów, można znaleźć formularze zgłoszeniowe do projektu. Przyjmowane są zgłoszenia zarówno od rodziców, zainteresowanych powierzeniem swojego dziecka pod opiekę dziennego opiekuna, jak i od osób, które chcą w projekcie być zatrudnione jako dzienni opiekunowie. Planowane jest rozpoczęcie świadczenia opieki nad dziećmi od I kwartału 2017.

Instytucja dziennego opiekuna

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia (w wyjątkowych sytuacjach – 4 rok życia), zatrudniana przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (organizację pozarządową) na podstawie umowy zlecenia.

Umowa zawierana z dziennym opiekunem określa m.in. strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) dziennym opiekunem może być osoba, która:

  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony,
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę we własnym lokalu. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zapewni zatrudnianym opiekunom wyposażenie niezbędne do sprawowania opieki – łóżeczka, krzesełka, stolik dla dzieci, pościel, zabawki, materiały plastyczne, książeczki itp. Jest jedna przesłanka, którą musi spełniać lokal: „ma zapewniać bezpieczną opiekę nad dzieckiem”. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana przez Stowarzyszenie przed rozpoczęciem opieki (poprzez wizytację lokalu, w którym opieka ma być realizowana).

Minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji dziennego opiekuna reguluje art. 39 ustawy. Z regulacji tej wynika, że osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun obowiązana jest odbyć 160 – godzinne szkolenie, a w przypadku, gdy posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego40 – godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy. Szkolenia te mogą prowadzić tylko te podmioty, których programy szkoleń zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny, co jest równoznaczne z ich zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Koszty szkolenia osób zatrudnianych jako dzienni opiekunowie sfinansuje Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.

Dodatkowym wymaganiem w stosunku do dziennego opiekuna jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r., Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r., Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723). Koszty tego badania będą sfinansowane w ramach projektu.

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci (art. 38 ustawy). Równocześnie jako podmiot zatrudniający będziemy wymagać, aby dzienny opiekun zajmował się co najmniej 3 dzieci.

Osoby zatrudnione jako dzienni opiekunowie, będą zgłoszeni do jawnych rejestrów, prowadzonych przez gminę, na terenie której sprawowana jest opieka.

1 komentarz do “„Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *