BUDŻET NA KOLEJNY ROK PRZYJĘTY

W dniu 29-12-2016 podczas XXI sesji Rady Gminy- Radni przyjęli budżet na rok 2017.

Założenia budżetu i wieloletniej prognozy na lata kolejne przedstawił Wójt Józef Śliz w swoim wystąpieniu. Dokument zawiera szereg ważnych i potrzebnych zadań. Wśród nich jest budowa ujęcia wody w Piaskach Królewieckich. Ważnym zadaniem jest również remont- termomodernizacja budynku SP w Królewcu. Na nowo zakupionym terenie przyległym budynkowi urzędu gminy powstanie przedszkole samorządowe. Kontynuacją prac związanych z gospodarką wodno-ściekową będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków i jej dostosowanie do wyższych norm. Budowa kolejnego etapu kanalizacji na terenie Adamowa.
Planuje się również budowę kilku placów zabaw na terenie poszczególnych sołectw.
Budżet w części inwestycyjnej opiera się na maksymalnym wykorzystaniu środków z UE.
Należy wskazać, iż niski poziom zadłużenia gminy pozwala na kolejne odważne decyzje inwestycyjne.
Przedstawiony projekt budżetu pozytywnie został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Radni przyjęli również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Na zakończenie sesji Wójt złożył życzenia Noworoczne na ręce Radnych i Sołtysów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *