KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY TERMINÓW WDRAŻANIA REFORMY USTROJU SZKOLNEGO

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

W związku z powyższym podajmy do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Smyków i terminach ich realizacji, wynikających z w/w ustaw:
1. Rada Gminy Smyków podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.smykow.pl).
2. Projekt uchwały zostanie przekazany do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i oświatowych związków zawodowych.
3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Smyków w terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych oddziałów i punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku.
6. Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zostaną również podane kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria.
7. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych oddziałów i punktów przedszkolnych będą mieli możliwość złożenia deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tej samej placówce w roku szkolnym 2017/2018, w terminie nie później niż 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *