Trwa nabór osób do projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości”

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od dnia 01.01.2017 r. realizuje projekt pn. „Nowa Praca Nowe Możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym role Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz społecznej osób niepracujących z terenu województwa świętokrzyskiego, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz osoby bierne zawodowo. Uczestnikom projektu pn. „Nowa Praca Nowe Możliwości” KSWP oferuje przygotowanie merytoryczne (tj. szkolenia) z następującego zakresu:
1. Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo – turystycznych z certyfikatem ECDL BASE.
2. Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych z certyfikatem ECDL BASE.
3. Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT.
4. Kelner z elementami baristy i obsługą kasy fiskalnej.
W ramach projektu zagwarantowany jest również bezpłatny udział w Indywidualnym poradnictwie zawodowym (opracowanie IPD dla każdego beneficjenta) oraz Grupowym poradnictwie zawodowym. Ponadto każdemu uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w projekcie zagwarantowany zostanie udział w sześciomiesięcznych stażach zawodowych.
Szczegółowe informacje oraz wymogi dotyczące możliwości udziału w niniejszym projekcie, zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji oraz regulaminie uczestnictwa w projekcie, dostępnych na stronie internetowej www.kswp.org.pl

załączniki:
1. ulotka reklamowa ulotka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *