DLA SMYKOWSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

Zanim powstanie nowy obiekt z prawdziwego zdarzenia zadbaliśmy, aby nasi najmłodsi mieszkańcy, którzy przebywają przedszkolach mogli jak najlepiej się w nich rozwijać a ich rodzice mieli poczucie, że nasze placówki nie są gorsze od tych w wielkich miastach i warto posłać do nich swoje pociechy.
Wychodząc naprzeciw takim potrzebom Gmina Smyków  w dniu 20.02.2017r. podpisała umowę na realizację projektu    pn.: „Smykowskie przedszkolaki”. Projekt skierowany jest do dzieci 3, 4 i 5 letnich zamieszkałych w Gminie Smyków.  W ramach projektu edukacją przedszkolną zostaną objęte dzieci z Punktów Przedszkolnych w Królewcu i w Miedzierzy. W ramach otrzymanych środków zostanie utworzona dodatkowa grupa przedszkolaków w Punkcie Przedszkolnym w Królewcu oraz zostanie zwiększony czas pracy w w/w Punktach Przedszkolnych z 5 godzin do 10 godzin. Dzieci w tym czasie będą miały zapewnioną bezpłatną edukację przedszkolną oraz darmowe całodzienne wyżywienie. Ponadto zostaną wprowadzone dodatkowe zajęcia dla wszystkich przedszkolaków w liczbie 1 godzina tygodniowo dla każdej grupy przedszkolnej: zajęcia rytmiki, logopedyczne, korekcyjne, pedagogiczno-psychologiczne. Sale przedszkole zostaną odmalowane oraz dodatkowo wyposażone w najpotrzebniejsze meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Wszystkim dzieciakom zostaną zakupione podstawowe wyprawki przedszkolne. Okres realizacji projektu to 01.08.2017r. 30.06.2018r. Wartość dofinansowania w wysokości 85% w kwocie to 786 200,00 zł. Koszt całkowity projektu to około 924 940 zł.

Zapraszamy wszystkich chętnych do Punktów Przedszkolnych w Królewcu i w Miedzierzy. Obecnie trwa rekrutacja. Nabór prowadzą Dyrektorzy szkół.  Termin naboru został określony Zarządzeniem Wójta Gminy Smyków z dnia 23 marca 2017 r. Wnioski do Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do Punktów Przedszkolnych należy składać od 5 kwietnia 2017r. do 19 kwietnia 2017r. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz wnioski są dostępne w siedzibach szkół oraz na stronie internetowej gminy Smyków: www.smykow.pl  w zakładce Wnioski do pobrania.

Zgodnie z nową Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa wyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość, w przypadku Gminy Smyków 10 pkt.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tj.:

  • oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym albo samotne wychowywanie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 20 punktów
  • rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w szkole podstawowej, w którego skład wchodzi oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego – 10 punktów.

 

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Punktów Przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych, chcących, aby jego dziecko nadal uczęszczało do tej samej grupy przedszkolnej, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje dostępne u dyrektorów szkół i u wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych.

Zarządzenie 19

wniosek

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *