KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY TERMINÓW WDRAŻANIA REFORMY USTROJU SZKOLNEGO

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego:

1)       Ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)

2)       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

W związku z powyższym podajmy do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Smyków  i  terminach ich realizacji,   wynikających z w/w ustaw:

  1. Rada Gminy Smyków podjęła w dniu 10 lutego 2017 roku Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała została podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.smykow.pl) w dniu 16.02.2017r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Smykowie.
  2. Uchwała została przekazana do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i oświatowych związków zawodowych celem wydania opinii. Świętokrzyski Kurator Oświaty w terminie 21 dni od dnia otrzymania wydał pozytywną opinię w sprawie niniejszej Uchwały i projektowanej sieci szkół prowadzonych przez Gminę Smyków. Oświatowe związki zawodowe również otrzymały pismo w sprawie opinii.
  3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,   Rada Gminy Smyków w 17 marca 2017 roku podjęła Uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Z niniejszego dokumentu wynika, iż:
  • Zespół Szkół w Miedzierzy, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Miedzierzy i Gimnazjum w Miedzierzy przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1). Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Miedzierzy

2). Siedziba szkoły: Miedzierza 79, 26-212 Smyków

3). Dzień rozpoczęcia działalności Szkoły Podstawowej w Miedzierzy: 1 września 2017r.

4). Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018

5). Zespół Szkół w Miedzierzy zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.

  • Szkoła Podstawowa w Królewcu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą

w Królewcu przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej

obejmującej klasy I-VIII:

1). Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Królewcu

2). Siedziba szkoły: Królewiec 14, 26-212 Smyków

3). Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) został wprowadzony nowy ustrój szkolny. Nie przewiduje on funkcjonowania gimnazjów. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie kończący VI klasę szkół podstawowych rozpoczną naukę w klasie VII. Rozpocznie się również likwidacja gimnazjów poprzez brak naboru. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów ukończy gimnazjum i z dniem 01.09.2019 r. szkoły tego typu nie będą funkcjonować w polskim ustroju szkolnym.

W Uchwale z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dokonano niewielkich korekt w obwodach szkół, tak, aby unormować i dostosować obwody szkół do rzeczywiście funkcjonującej sytuacji. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Miedzierzy, na mocy niniejszej Uchwały, zostały wprowadzone miejscowości: Cisownik i Strażnica. Zmiany dokonano z uwagi na fakt, iż dzieci mieszkające w Cisowniku i Strażnicy od 01.09.2001r. nie uczą się w swojej szkole obwodowej, tj. Szkole Podstawowej w Królewcu, tylko właśnie w Szkole Podstawowej w Miedzierzy. Dokonana w tym wypadku zmiana obwodu ułatwi pracę Dyrektorom w/w szkół. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Miedzierzy w okresie przejściowym, (od 01.09.2017r. do 31.08.2019r.) z uwzględnieniem klas gimnazjalnych, jak i po 01.09.2019r. zostały dołączone miejscowości Kozów i Stanowiska, należące administracyjnie do Gminy Smyków, a które funkcjonowały w obwodach szkół prowadzonych przez Gminę Radoszyce.  Docelowa sieć szkół, umożliwia realizację obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Smyków. Określona w niniejszej uchwale sieć szkół podstawowych zapewnia, że wszyscy uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych będą kontynuować naukę w tym samym miejscu. Ponadto od 01.09.2017r. uczniowie Gimnazjum będą kontynuowali naukę w klasach gimnazjalnych funkcjonujących od 01.09.2017r. w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w ośmioletniej Szkole Podstawowej w Miedzierzy. Pozwoli to, jak w przypadku szkół podstawowych, wszystkim uczniom kontynuować naukę w tym samym budynku. Z dniem 31.08.2017r. Gimnazjum w Miedzierzy w Zespole Szkół w Miedzierzy zakończy swoją działalność. Na mocy art. 191 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Zespół Szkół w Miedzierzy staje się ośmioletnią szkołą podstawową, w tym wypadku Szkołą Podstawową w Miedzierzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *