INFORMACJA O ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO W 2020 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w roku 2020 na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 1 Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

1)    1 punkt prowadzony przez Powiat:

Punk punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowany w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

·         poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300

·         wtorek od godz. 1430 do godz. 1830

·         środa od. godz. 1430 do godz. 1830

·         czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830 

·         piątek od godz. 1300 do godz. 1700

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

poniedziałki i środy pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.

We wtorki, czwartki przez radcę prawnego, a w piątki świadczona jest przez radcę prawnego/adwokata – w kolejności co drugi tydzień.

2)    2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacjiusytuowany w Fałkowie, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

·         poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300

·         wtorek od godz. 900 do godz. 1300

·         środa od godz. 1130 do godz. 1530

·         czwartek od godz. 900 do godz. 1300

·         piątek od godz. 900 do godz. 1300

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez prawnika – doradcę obywatelskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A (siedziba Urzędu Miejskiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

·         poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300

·         wtorek od godz. 900 do godz. 1300

·         środa od godz. 1130 do godz. 1530

·         czwartek od godz. 900 do godz. 1300

·         piątek od godz. 900 do godz. 1300

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez aplikanta adwokata, aplikanta radcowskiego oraz radcę prawnego.

Punkty pomocy prawnej w Stąporkowie oraz Fałkowie prowadzone są przez:

FUNDACJĘ „GOŁĘBIE SERCE”

ul. Litewska 33 B, 36-001 Rzeszów

tel. 22 100 46-59;

e-mail: fundacja@golebieserce.pl

W ramach działania wszystkich 3 punktów: w Końskich, Fałkowie oraz
w Stąporkowie istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji.

W przypadkach uzasadnionych liczbą osób uprawnionych, którym ma być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub ewentualne poradnictwo obywatelskie czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie Powiatu.

ZGŁOSZENIA

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w systemie interaktywnej obsługi klienta

pod numerem telefonu (41) 260 48 35

czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się – pod adresem:bok@konecki.powiat.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu lub adresem poczty elektronicznej, wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze  wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed skorzystaniem z pomocy prawnej, wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić osobie pomocy.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·         poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z  toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub

·         wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

·         sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

·         sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej  działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

·         doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z  wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

·         osoba, która:

–         ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

–         posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze  świadczeniem pomocy prawnej,

–         korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

–         nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do  indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

–         posiada wykształcenie wyższe,

–         ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz  kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,

–         korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

–         nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną, problem nie może być rozwiązany w całości lub w części przez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w  jednostkach nieodpłatnego poradnictwa wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę.

EDUKACJA PRAWNA

Edukacja prawna świadczona będzie przez Fundację „Gołębie Serce”. Obejmuje ona działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

·         prawach i obowiązkach obywatelskich;

·         działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

·         mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

·         możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

·         dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

MEDIACJA

Jest metodą rozwiązywani sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, gospodarczych.

Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *