Wójt Gminy Smyków z jednogłośnym absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok oraz jednogłośnym wotum zaufania za 2020 rok

W dniu 29 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy Smyków.

Wśród wielu przyjętych uchwał dwie były najważniejsze dla włodarza naszej gminy Jarosława Pawelca: uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Smyków za 2020 rok oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Obydwie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Ponadto podczas sesji była rozpatrywana uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2021 – 2032 i zmian w budżecie Gminy Smyków na 2021 rok

Oprócz wymienionych uchwał Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie
  2. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Smyków na rok szkolny 2021/2022
  3. ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  4. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Wójt podziękował wszystkim radnym za zaufanie i docenienie jego działań
….” Utwierdza mnie to w przekonaniu, że to co robię jest właściwe i słuszne, dołożę starań aby tego zaufania nie zawieść” powiedział Wójt Jarosław Pawelec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *