Konkurs ofert Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025. W ramach ww. konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. W pierwszej edycji programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu. Więcej informacji i załączniki w rozwinięciu wiadomości.

O przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy dla projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) lub instytucje rynku pracy, czyli podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy i jednostki samorządu terytorialnego. Bezpośrednimi odbiorcami proponowanych działań w ramach zgłoszonych ofert, czyli beneficjentami projektów są cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, wymagający wsparcia w jednym lub więcej obszarach priorytetowych określonych w Programie (1) aktywizacja zawodowa lub (2) integracja i aktywność społeczna.Oferty wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zadania w ramach konkursu powinny być zrealizowane najpóźniej do końca 2023 roku. Na realizację projektów w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę do 40 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *