Prośba o wypełnienie ankiety na potrzeby „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”

W związku z przystąpieniem przez Gminę Smyków do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania ankietowego jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy w zakresie mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń Gminy Smyków. Licząc na współpracę zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii, a wyniki badania ankietowego stanowić będą odzwierciedlenie aktualnych rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Smyków.

Ankietę można wypełnić w następujący sposób:

  • w formie papierowej, po pobraniu tutaj formularza wydrukowany i wypełniony formularz można dostarczyć do Urzędu Gminy, Smyków 91, 26-212 Smyków.
  • w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *