Dodatek węglowy – informacje

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Nie został jeszcze zatwierdzony wzór wniosku o jego wypłatę, dlatego obecnie nie jest możliwe ich składanie. Niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministra druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Gminy Smyków oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie pokój nr 11 oraz 12. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie pokój nr 11 i 12 pod warunkiem opublikowania wzoru wniosku w dzienniku ustaw.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).\

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Gminy Smyków oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie pokój nr 11 oraz 12,  po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie 26-212 Smyków 91 pokój nr 11 i 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Informujemy, że na terenie Gminy Smyków obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie; 26-212 Smyków 91. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 7.30.-15.30 pod numerem 41/37 39 008 wew. 44 i 53, 54.

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego to 30.11.2022r.  

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *