Nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie informuje, że:

 • od dnia 1 lipca wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej można składać przez Internet za pomocą portalu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Bankowość elektroniczną oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
 • od dnia 1 sierpnia rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy w formie papierowej. 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. PIT – 11, PIT – 40, PIT – 40A, PIT – R  – za 2022 rok
 2. decyzje ze stypendium za 2022 r.
 3. nakaz płatniczy z pola  za 2022  r.
 4. zaświadczenie z KRUS o pobranym zasiłku chorobowym w 2022 r.,
 5. w sytuacji utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, (świadectwo pracy, decyzję o utracie  zasiłku dla bezrobotnych, itp.)      
 6.  w sytuacji uzyskania  dochodu – zaświadczenie określające wysokość   uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny + umowa o pracę (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o formie opodatkowania)                                                                                                                 
 7. zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji w tym kwotę wypłaconą przez komornika dla osoby uprawnionej
 8. prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację
 9. zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji oraz o wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela kwotach z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku

9. orzeczenie o niepełnosprawności

10. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *