Dodatek osłonowy 2024

Uprzejmie informujemy, iż znowelizowana została ustawa o dodatku osłonowym, w związku z czym od 01.01.2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy, który obowiązuje w pierwszym półroczu 2024 roku. Wnioski można składać elektronicznie oraz papierowo.

Kiedy złożyć wniosek?

Druk wniosku został załączony w linku poniżej. Ponadto druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest możliwy do pobrania osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie Smyków 91; 26-212 Smyków pokój nr 11.

Wnioski można składać w terminie do 30.04.2024 r. Wypłaty dodatku będą realizowane na wskazane we wniosku konto bankowe po otrzymaniu dotacji na ten cel, w terminie do 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2022r. obliczone na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2100,00 zł. w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wysokość dodatku zostanie obliczona w postaci tzw. „złotówka za złotówkę” (nie mniej niż 20,00 zł).

Wysokość dodatku

Dodatek osłonowy obowiązuje w I półroczu 2024 roku w związku z czym jego wysokość jest niższa niż w roku 2022 i wynosi kolejno:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł*
  • gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł*
  • gospodarstwo 4-5-osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł*

*Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Pamiętaj! W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, o którym mowa w ust. 1, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        w Smykowie Smyków 91; 26-212 Smyków osobiście w  pokoju nr 11 lub telefonicznie  041/37 39 008 w godzinach pracy 7.30-15.30 .

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

https://g.infor.pl/p/_files/38062000/wzor-wniosku-o-dodatek-oslonowy-38061944.pdf

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 759 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/U/D20220001Lj.pdf

 

W załączeniu: Klauzula RODO KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – dodatek osłonowy

 

                                                                              Z up. Wójta Gminy Smyków

/-/ Renata Marzec

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *