Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy w Smykowie

Urząd Gminy w Smykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Smykowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych plików PDF jest niedostępna ze względu na to, że została zeskanowana w technologii uniemożliwiającej odczytywanie treści przez programy czytające.
 • na niektórych urządzeniach może zachodzić konieczność przewijania strony w poziomie
 • część grafik nie posiada tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Kuleta.
 • E-mail: mateusz.kuleta@smykow.pl
 • Telefon: 535961991

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Smyków
 • Adres: Smyków 91, 26-212 Smyków
 • E-mail: urzad.gminy@smykow.pl
 • Telefon: 413739181

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Smykowie:

 • Do budynku prowadzi główne wejście z podjazdem dla wózków dla niepełnosprawnych;
 • Budynek wyposażony jest w schody;
 • Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, który służy do wezwania koordynatora oraz domofon (przy wejściu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie), z dostępem do Urzędu oraz Biblioteki.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na piętrze budynku;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych;
 • Przed budynkiem wyznaczono stanowisko parkingowe dla niepełnosprawnych;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.