DOBRY START

Program rządowy „Dobry start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w którym opublikowano szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 

 

Świadczenie, o którym mowa, to „Dobry start, 300 dla ucznia“ – 300 zł na wyprawkę szkolną. Przysługuje ono raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Jest to wsparcie, które rodziny otrzymać mogą jednorazowo raz w roku, niezależnie od dochodów.

 

Kto otrzyma świadczenie ?

Zgodnie z rozporządzeniem, świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przysługuje ono także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

 • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
 • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
 • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Uwaga ! Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Kto może złożyć wniosek ?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić: rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, pełnoletnia osoba ucząca się. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o świadczenie ?

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek  o świadczenie wychowawcze                z programu „Rodzina 500+” można składać:

 • od 1 lipca online przez stronę mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną
 • od 1 sierpnia drogą tradycyjną w wersji papierowej będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie pokój nr12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga ! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada br.  Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony

Szczegółowe informację dotyczące rządowego programu „Dobry Start” znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/

Szczegółowych informacji dotyczących rządowego programu „Dobry Start” udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie pod numerem telefonu 041/3739008 w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.30-15.30

Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  – druki do pobrania

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/1.pdf

 1. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/SDS_1Zv3.pdf

 1. TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW „DOBRY START”

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001061