Numer konta bankowego

Zapłatę należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej) z wyłączeniem opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 48 84930004 0030 0506 0772 0001

Zapłatę należności z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków  można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 91 8493 0004 0290 0506 0772 0098

Zapłatę należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać na rachunek bankowy:

Gmina Smyków
Smyków 91
26-212 Smyków
Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów

Nr konta bankowego: 19 8493 0004 0290 0506 0772 0133